Základní a mateřská škola

Historie školy

Historie školství v Dalečíně sahá až do roku 1771, kdy v kronice obce nacházíme první zmíňky o vyučování dětí v obci. Prvním učitelem byl Josef Bock, který zde působil do roku 1794. Vyučoval v domku č.39 /dnes je v tom místě křižovatka silnic Bystřice, Jimramov Dalečín/. V roce 1794 byla vystavěna nová budova školy/dnešní pošta/,kde se vyučovalo téměř sto let až do roku 1884, kdy byl zakoupen dům č.2 / u fary/ a přestavěn na školu dvojtřídní. Byla to „Farní triviální škola“, s vyučováním čtení, psaní, počítání a náboženství.Dívky měly ještě domácí nauku,kde je industriální učitelka učila šít, vařit plést a práce v domácnosti. Chlapce učili učitelé pěstovat a roubovat stromy, starat se o včely , práci se dřevem.Školu navštěvovaly děti z okolního Unčína, Chudobína , Velkých Janovic a Veselí. Pro velký počet žáků byla zřízena v panském dvoře pobočka školy/bývalý obchod p. Trnky.

V pozdějších letech se okolní obce, založením vlastní školy, odškolily. V budově u fary se vyučovalo až do roku 1940. V tomto období se zde vystřídala řada vynikajících pedagogů. Jedním z nich byl pan nadučitel Jan Maršálek, vynikající historik, hudební a varhaník, který navíc připravoval na studia žáky z Dalečína i okolí. Založil též „Knihu cti“ pro žáky pilné, poslušné a mravné. Významný učitel František Still z Jimramova založil ochotnický divadelní soubor, pečoval s dětmi o výsadbu stromů, založil kroniku obce Dalečín. Místní rodák učitel Josef Koněrza byl překladatelem, bojovníkem proti alkoholismu. 

Z místních občanů, kteří se zasloužili o rozkvět školy jsou uváděni: p.starosta Václav Korábek, Leopold Korner, továrník Gustav Jarošek , Josef Hudec. Ve škole u fary se vyučovalo do roku 1940.

Stavba nové školní budovy byla započata v roce 1939 a vyučování zahájeno 1.9.1940. Škola měla 2 učebny, kabinet, dílny, sprchy, sociální zařízení, sklepy, byt ředitele, lokální vytápění, vlastní studnu a vodovod. Později došlo ke zbudování kuchyně.

Za posledních 70. let se zde vystřídala řada pedagogů, kteří zde odvedli velký kus práce ve výchově a výuce, jejich zásluhou docházelo k postupné modernizaci školy.

Od 1. 1. 2003 se stala škola příspěvkovou organizací a její součástí je i MŠ.

Základní informace

Základní škola a Mateřská škola Dalečín, příspěvková organizace
592 41 Dalečín č.107
IČO: 70981779
Jméno ředitele: Mgr. Marcela Kotoučková
Telefon: 566 573 135 / 171

www.zsdalecin.cz 

Zřizovatel: Obec Dalečín
IČO zřizovatele: 00294179
Starosta obce: Ing. Pavel Kadlec
Telefon: 566 573 121