Centrální registr

Registr oznámení veřejných funkcionářů obce Dalečín

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění (dále jen „zákon“), ukládá veřejným funkcionářům uvedeným v zákoně předkládat oznámení o:
• činnostech (§ 9),
• oznámení o majetku (§ 10),
• oznámení o příjmech,
• darech a závazcích (§ 11),
• negativní oznámení (§ 12 odst. 2)
příslušnému evidenčnímu orgánu, a to ve lhůtách stanovených tímto zákonem po celou dobu výkonu funkce. Evidenční orgán zabezpečuje podle § 14 zákona vedení registru těchto oznámení.

Obecní úřad Dalečín je evidenčním orgánem, který vede registr oznámení pro:
• starostu obce

Žádost se podává písemnou formou.Ke stažení v příloze.

Žádost musí obsahovat:
• Jméno a příjmení,
• datum narození,
• trvalý pobyt,
• adresu pro doručování
• a údaj o tom, zda žadatel bude do registru nahlížet osobně nebo v elektronické podobě.

Podání žádosti:
• osobně na Obecním úřadě v Dalečíně a v úředních hodinách
• poštou na adresu Obecního úřadu v Dalečíně

Po vyřízení žádosti bude žadateli umožněno:
• Nahlížení do registru v písemné podobě – na Obecním úřadě v Dalečíně v úřední hodiny
• Nahlížení do registru v elektronické podobě – pro nahlížení v el.podobě bude žadateli přiděleno uživatelské jméno a heslo, které bude bez zbytečného odkladu doručeno prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou žadatele.

Poučení:
Přestupku se dopustí ten, kdo:
• používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře,
• neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě.

Za přestupek lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zadost-o-nahlednuti.doc Žádost o nahlédnutí 35.8 Kb